Underleverandører

pil til næste trin

Forholdsregler ved brug af underleverandører - reducer risikoen og udvis ansvarlig virksomhedsadfærd.

Nedenstående er tjekliste C over tiltag, som kan medvirke til at reducere risikoen for skjult tvangsarbejde. 

nr til liste Er der udarbejdet retningslinjer for, hvordan man undgår udnyttelse af arbejdskraft og skjult tvangsarbejde i leverandørkæden?
nr til liste Har virksomheden inkluderet en fast klausul i kontrakter med underleverandører og andre samarbejdspartnere, der klart udtrykker
nul tolerance overfor menneskehandel og tvangsarbejde? Og i fald dette ikke overholdes, kan virksomheden så opsige kontrakten
øjeblikkeligt?
nr til liste

Har virksomheden valgt en strategi/politik i forbindelse med brug af leverandører og underleverandører?
Der bør tages stilling til følgende:

 • Skal de medarbejdere, der udfører opgaven, være direkte ansat af leverandøren? Eller skal underleverandøren kunne benytte yderligere underleverandører? I så fald bør der stilles krav om, at alle leverandører er underlagt samme betingelser.
 • I hvilken udstrækning skal leverandører have mulighed for at lade underleverandører varetage hele eller dele af en opgave?
 • Er leverandøren forpligtiget til at sikre at de ansatte, som denne og eventuelle underleverandører beskæftiger i Danmark, har løn og ansættelsesforhold, der ikke er mindre gunstige løn- og ansættelsesforhold, som er sædvanlige for det danske arbejdsmarked?
nr til liste

Er leverandørens forpligtigelser klare og en del af kontrakten, således at virksomheden
sikrer at alle lov- og myndighedskrav, der er gældende for virksomheden og for serviceydelsens udførelse, overholdes?
Har virksomheden sikret sig at: 

 • Leverandøren er ansvarlig for, at eventuelle underleverandører opfylder samme krav og forpligtelser, som påhviler leverandøren ifølge kontrakten?
 • Virksomheden til enhver tid kan afkræve leverandøren dokumentation for, at disse krav og forpligtelser er opfyldt?
nr til liste   

Har virksomheden sikret sig, at der kun kan gøres brug af underleverandører, som er skriftligt godkendt?
Her bør virksomheden bede leverandøren og evt. yderligere underleverandører om at fremlægge en Serviceattest fra Erhvervsstyrelsen eller dokumentation, der indeholder tilsvarende oplysninger. Serviceattesten bør højst være 6 mdr. gammel.
Ved at se leverandørens serviceattest sikres at denne: 

 • Ikke er dømt for strafbare forhold eller har en straffesag kørende.
 • Overholder sine betalingsforpligtelser overfor det offentlige (sociale sikringsordninger, skatter og afgifter m.m.).
 • Ikke er under konkurs eller lignende.

Beder virksomheden leverandøren om at fremlægge registreringsbeviser, der viser, at denne er registreret hos SKAT jf. momsloven og skatteloven?

nr til liste

Husker virksomheden at undersøge, om udenlandske leverandører har pligt til at anmelde sig i Registret for udenlandske tjenesteydere (RUT)? Der skal indberettes til Arbejdstilsynet (AT), hvis det konstateres, at en udenlandsk virksomhed ikke overholder anmeldelsespligten til RUT.

nr til liste

Har virksomheden indgået en skriftlig kontrakt med underleverandører om, at arbejdstagere ikke er forpligtiget til at betale afgifter/gebyrer i forbindelse med rekruttering?

nr til liste

Overvejer virksomheden, om leverandøren overholder følgende punkter?

 • Leverandøren ansætter og aflønner medarbejderne og påtager sig det sædvanlige arbejdsgiveransvar.
 • Alle medarbejdere har inden arbejdets påbegyndelse modtaget et ansættelsesbevis. På virksomhedens anmodning sender leverandøren inden for fem hverdage kopi af ansættelsesbevis.
 • Alle medarbejdere skal være ansat af leverandøren eller af en af virksomheden godkendt underleverandør. Det er ikke tilladt for medarbejderne at gøre brug af egne medhjælpere, familiemedlemmer m.fl. ved arbejdets udførelse.
 • Medarbejderne bærer synligt ID-kort udstedt af leverandøren eller en af virksomheden godkendt underleverandør. ID kortet er forsynet med medarbejderens billede og en entydig identifikation af medarbejderen (fx medarbejdernummer, cpr.nr)
 • Virksomheden har uden varsel ret til at rette henvendelse til leverandørens ansatte for at få oplyst en medarbejders identitet.
 • Leverandøren er ansvarlig for, at der kun anvendes medarbejdere med gyldig opholds- og arbejdstilladelse. For at sikre identifikation af udenlandske medarbejdere tager leverandøren kopi af pas eller anden form for dokumenteret billede-ID samt evt. arbejds- og opholdstilladelse på medarbejdere fra lande uden for EU. Denne dokumentation skal på virksomhedens forlangende kunne fremvises inden for to hverdage.
 • Leverandøren er ansvarlig for, at der til skattemyndighederne sker indberetning af løn, A-skat og AM-bidrag for det udførte arbejde efter de regler, der påhviler arbejdsgiveren.
 • Medarbejderne har fået udleveret og bærer ensartet og genkendeligt arbejdstøj (i fald der benyttes arbejdstøj).

nr til liste

..........

Kan virksomheden til enhver tid anmode leverandøren om, at der inden for fem hverdage fremsendes en kopi af underleverandørens
regnskab for de seneste tre år, dog tidligst fra underleverandørens startdato?

animeret gif

Link til pdf